واحد تدارکات

 

واحد تدارکات

یکی از واحد های زیر مجموعه معاونت مالی و اداری شهرداری است .

 

وظایف تدارکات :

 خریداری کلیه تدارکات ،ملزومات و مایحتاج دوایر و سازمان های شهرداری

 

مسئول واحد تدارکات :

مهدی سعیدی