واحد رفاه

واحد رفاه

یکی از واحد های زیر مجموعه معاونت مالی و اداری شهرداری است .

 

وظایف رفاه :

فراهم کردن امکانات و خدمات رفاهی برای کلیه پرسنل شهرداری ائم از خدمات تفریحی ،گردشی ،علمی و فرهنگی

 

مسئول واحد :

آرش منتظری