بایگانی

بایگانی

یکی از واحد های زیر مجموعه معاونت مالی و اداری شهرداری است .

وظایف بایگانی :

بایگانی کلیه نامه ها ،سوابق و پرونده های پرسنلی و هرگونه مکاتبات دبیرخانه

مسئول بایگانی : غلامرضا میرنجفی